Ke stažení :: Návody

Intracelulární značení cytokinů pro průtokovou cytometrii

Podrobný návod pro intracelulární značení cytokinů pomocí reagencií eBioscience

Rodina cytokinů IL-12: dešifrované interakce

Rodina cytokinů interleukinu-12 (IL-12), zahrnující IL-12, IL-23 a IL-35, představuje důležité mediátory zánětlivých onemocnění.

Th17 pomocné lymfocyty

Th17 buňky hrají klíčovou roli v obraně hostitele proti infekčním extracelulárním patogenům a to jak aktivací neutrofilů a makrofágů tak stimulací jejich migrace do infikované tkáně.

Th9 lymfocyty a jejich analýza

Th9 buňky jsou novou skupinou Th buněk, které se vyvíjejí nezávisle na Th1, Th2, Th17 a Treg buňkách a vyznačují se sekrecí IL-9

Instant-ONE ELISA

InstantOne ELISA je unikátní technologie umožňující během jedné hodiny a jediného kroku kvantitativně analyzovat fosforylaci proteinů v buněčném lyzátu.

High Sensitivity ELISA

Technologie „High Sensitivity ELISA®“ umožňuje velice přesnou kvantifikaci i velice nízkých koncentrací sledovaných proteinů v séru, plazmě nebo supernatantech z buněčných kultur.

Instant ELISA

Technologie „Instant ELISA®“ využívá předem připravené destičky, které obsahují již primární i sekundární protilátky, streptavidin-HRP i roztok pro naředění vzorků...

Regulační T-lymfocyty

Regulační T lymfocyty jsou CD4+ lymfocyty potlačující rozvinutí autoimunitních chorob udržováním tolerance vůči tělu vlastním tkáním. Inhibují autoreaktivní lymfocyty, které unikly centrální toleranci v thymu a nastolují tak periferní toleranci...

Toll Like Receptory

TLR jsou zodpovědné za rozeznání struktur typických pro patogenní molekuly exprimované na širokém spektru infekčních agens...

Univerzální kompenzační kuličky OneComp eBEADS

OneComp eBeads reagují s myšími, krysími i křeččími protilátkami a váží protilátky bez ohledu na specifitu lehkého řetězce imunoglobulinů

Embryonální a indukované pluripotentní buňky

Indukované kmenové buňky generované pomocí retrovirové transfekce transkripčními faktory jsou velice podobné embryonálním kmenovým buňkám...

Hematopoetické kmenové buňky

Izolace hematopoetických kmenových buněk (Hematopoietic Stem Cells = HSC) vyžaduje kvantitativní klonální techniku pro všechny typy krevních progenitorových buněk