Jena Bioscience

 

Kompletní zdroj reagencií pro molekulární biologii a biochemii.

 • nukleotidy přirozené i modifikované analogy
 • knihovny nukleotidů a kity pro screeningové aplikace
 • modifikované analogy nukleosidů
 • Nucleoside Phosphoramidites
 • syntéza dalších analogů nukleotidů na vyžádání

 

 

 • monitorování syntézy DNA, RNA i proteinů
 • enzymatická CLICK-funkcionalizace DNA, RNA i proteinů
 • analýza posttranslačních modifikací (fosforylace, glykosylace, vazba AMP...)

 

 

 • standartní PCR i Real-Time PCR reagencie a kity
 • reversní transkripce
 • in vitro transkripce
 • primery a oligonukleotidy
 • značení DNA/cDNA i RNA/cRNA
 • klonování a mutageneze
 • DNA/RNA příprava a purifikace
 • DNA žebříčky
 • proteinové markery / reagencie pro Western Blot
 • restrikční enzymy

 

 • reaktivní fluorescenční, luminiscenční a bifunkční reagencie pro značení makromolekul
 • reagencie pro enzymatickou přípravu značených DNA/cDNA či RNA/cRNA sond
 • sady pro značení proteinů a to jak cílených tak náhodných (N- a/nebo C- konce)
 • fluorescenční sondy a proteinové & nukleotidové internalizační kity pro značení buněk

 

 

 • eukaryotický expresní systém založený na prvoku Leishmania tarentolae
 • zcela nepatogenní pro savce (Biosafety úroveň 1)
 • řízená exprese - inducibilní i konstitutivní
 • řada dostupných vektorů a primerů

 

 

 • transkripční faktory
 • GTP přenos signálu
 • rekombinantní virové a mikrobiální proteiny
 • cytokiny a růstové faktory
 • priony
 • protein kinázy a deacetylázy
 • nízkomolekulární kinázy
 • fosfatázy a proteázy
 • receptory
 • kalcium dependentní proteiny
 • antioxidanty
 • karbonické anhydrázy

 

 

 • enzymatické detekční sady
 • kity pro analýzu proliferace buněk
 • sady pro detekci kontaminace
 • protilátky
 • selekční antibiotika - Nourseothricin
 • analýza/indukce internalizace proteinů a nukleových kyselin
 • prenylace proteinů
 • houbové enzymy
 • syntéza oligonukleotidů

 

 

 • agarózy i magnetické kuličky jako matrix pro purifikační reakce
 • izolace proteinů vázajících nukleotidy, mRNA cap, polyA, fosfo-aminokyselin
 • purifikace proteinů s GST nebo His -taggem
 • izolace CLICK-modifikovaných proteinů

 

 

 • kompletní sady pro krystalizaci proteinů
 • screeningové nástroje
 • nástroje pro optimalizaci procesů - chemie prostředí/ termodynamika/ kinetika
 • zpracování a analýza vzorků
 • Phasing kit