Jena Bioscience

JenaBio

Kompletní zdroj reagencií pro molekulární biologii a biochemii

Jena 1
 • nukleotidy přirozené i modifikované analogy
 • knihovny nukleotidů a kity pro screeningové aplikace
 • modifikované analogy nukleosidů
 • Nucleoside Phosphoramidites
 • syntéza dalších analogů nukleotidů na vyžádání
Jena 2
 • monitorování syntézy DNA, RNA i proteinů
 • enzymatická CLICK–funkcionalizace DNA, RNA i proteinů
 • analýza posttranslačních modifikací (fosforylace, glykosylace, vazba AMP...)
Jena 3
 • standartní PCR i Real-Time PCR reagencie a kity
 • reversní transkripce
 • in vitro transkripce
 • primery a oligonukleotidy
 • značení DNA/cDNA i RNA/cRNA
 • klonování a mutageneze
 • DNA/RNA příprava a purifikace
 • DNA žebříčky
 • proteinové markery/reagencie pro Western Blot
 • restrikční enzymy
jena 4
 • reaktivní fluorescenční, luminiscenční a bifunkční reagencie pro značení makromolekul
 • reagencie pro enzymatickou přípravu značených DNA/cDNA či RNA/cRNA sond
 • sady pro značení proteinů a to jak cílených tak náhodných (N- a/nebo C- konce)
 • fluorescenční sondy a proteinové & nukleotidové internalizační kity pro značení buněk
jena 5
 • eukaryotický expresní systém založený na prvoku Leishmania tarentolae
 • zcela nepatogenní pro savce (Biosafety úroveň 1)
 • řízená exprese – inducibilní i konstitutivní
 • řada dostupných vektorů a primerů
jena 6
 • transkripční faktory
 • GTP přenos signálu
 • rekombinantní virové a mikrobiální proteiny
 • cytokiny a růstové faktory
 • priony
 • protein kinázy a deacetylázy
 • nízkomolekulární kinázy
 • fosfatázy a proteázy
 • receptory
 • kalcium dependentní proteiny
 • antioxidanty
 • karbonické anhydrázy
jena 7
 • enzymatické detekční sady
 • kity pro analýzu proliferace buněk
 • sady pro detekci kontaminace
 • protilátky
 • selekční antibiotika – Nourseothricin
 • analýza/indukce internalizace proteinů a nukleových kyselin
 • prenylace proteinů
 • houbové enzymy
 • syntéza oligonukleotidů
jena 8
 • agarózy i magnetické kuličky jako matrix pro purifikační reakce
 • izolace proteinů vázajících nukleotidy, mRNA cap, polyA, fosfo–aminokyselin
 • purifikace proteinů s GST nebo His–taggem
 • izolace CLICK–modifikovaných proteinů
jena 9
 • kompletní sady pro krystalizaci proteinů
 • screeningové nástroje
 • nástroje pro optimalizaci procesů – chemie prostředí/termodynamika/kinetika
 • zpracování a analýza vzorků
 • Phasing kit