Jena Bioscience

JenaBio

Německá firma Jena Bioscience byla založena skupinou vědců z Max-Planck institutu Molekulární fyziologie a specializuje se na vývoj a výrobu reagencií určených pro molekulární biologii a biochemii. Chemická divize produkuje stovky nemodikovaných i modikovaných nukleotidů, vyvinula systém pro produkci rekombinantních proteinů, má k dispozici řadu reagencií pro krystalografii a studium 3D struktury proteinu, poskytuje reagencie pro click chemii, epigenetiku, kity a master mixy pro molekulární biologii a v neposlední řadě také nabízí nástroje pro práci s RNA včetne syntézy, značení, modikace, analýzy a detekce protein-kódující a nekódující RNA.

Kompletní zdroj reagencií pro molekulární biologii a biochemii

Jena 3

RNA technologie

RNA syntéza
RNA značení a modifikace
RNA analýza a detekce
jena 6

Krystalografie

kompletní sady pro krystalizaci proteinů
screeningové nástroje
nástroje pro optimalizaci procesů – chemie prostředí/termodynamika/kinetika
zpracování a analýza vzorků
Phasing kit
jena 9

Click chemie

monitorování syntézy DNA, RNA i proteinů
enzymatická CLICK-funkcionalizace DNA, RNA i proteinů
analýza posttranslačních modifikací (fosforylace, glykosylace, vazba AMP...)
jena 4

Próby a epigenetika

reaktivní fluorescenční, luminiscenční a bifunkční reagencie pro značení makromolekul
reagencie pro enzymatickou přípravu značených DNA/cDNA či RNA/cRNA sond
sady pro značení proteinů a to jak cílených tak náhodných (N- a/nebo C- konce)
fluorescenční sondy a proteinové & nukleotidové internalizační kity pro značení buněk
jena 5

Molekulární biologie

standartní PCR i Real-Time PCR reagencie a kity
reverzní transkripce, in vitro transkripce
primery a oligonukleotidy
značení DNA/cDNA i RNA/cRNA
klonování a mutageneze
DNA/RNA příprava a purifikace
DNA žebříčky
proteinové markery/reagencie pro Western Blot
restrikční enzymy
jena 8

Proteiny

>1000 rekombinaních proteinů
transkripční faktory, GTP přenos signálu rekombinantní virové a mikrobiální proteiny, cytokiny a růstové faktory, enzymy, receptory, kalcium dependentní proteiny,
antioxidanty, priony etc.
agarózy i magnetické kuličky jako matrix pro purifikační reakce
izolace proteinů vázajících nukleotidy, mRNA cap, polyA, fosfo–aminokyselin
purifikace proteinů s GST nebo His–taggem


Jena 1

Nucleotidy & Nucleosidy

>2000 nukleotidů skladem
nukleotidy přirozené i modifikované analogy
 knihovny nukleotidů a kity pro screeningové aplikace
modifikované analogy nukleosidů
Nucleoside Phosphoramidites
syntéza dalších analogů nukleotidů na vyžádání
Jena 2

LEXSY exprese

eukaryotický expresní systém založený na prvoku Leishmania tarentolae
zcela nepatogenní pro savce (Biosafety úroveň 1)
řízená exprese – inducibilní i konstitutivní
řada dostupných vektorů a primerů
selekční antibiotika – Nourseothricin